THE SECRETARY-GENERAL

REMARKS AT ONE PLANET SUMMIT
Paris, 12 December 2017

[as delivered]

President Macron,
Excellencies,
World Bank President Jim Kim,
Ladies and gentlemen,

We are not yet winning the war on climate change — the defining challenge of our times.

The Paris Agreement lays the basis for ambitious action.

But we know that current commitments will not get us there.

Every day, in every region, the front pages are dominated by weather-related disasters – storms, floods, droughts, fires.

My recent visit to Barbuda and Dominica was truly heart-breaking and eye-opening.
Climate change is moving much faster than we are.

Atmospheric levels of carbon dioxide are higher than they have been for 800,000 years.

Alarmingly, this year saw the first increase in CO2 emissions in three years.

The past five years have been the hottest period on record.

We are in a war for the very existence of life on our planet as we know it, but we have an important ally – science and technology.

First, because what is happening is exactly as science has predicted.
Second, technological progress has already exposed the falsehood that responding to climate change is a threat to the economy.

The cost of renewable energy is plummeting.

All around the world, cities, regions states and territories are taking climate action and setting their own ambitious targets.

Thousands of private corporations, including major oil and gas companies are taking their own action.

Green business is good business.

We are seeing new industries.  New markets.  Healthier environments.  More jobs.

The message is simple: those who fail to bet on a green economy will be living in a grey future.

That means much greater ambition by governments, civil society, the private sector — and the world of finance.

Finance could be, should be and will be the decisive factor — the difference between winning and losing the war.

Finance in its very nature is forward-looking.

We must make sure that it works not only for profit but for the future of people and the planet.

Finance is not scarce.

Today’s global financial system is awash with funds.

Tens of trillions of dollars are earning low or even negative interest rates.

But, the opportunities for productive and profitable, low-carbon, climate-resilient investment are vast.

Renewables are now cheaper than coal-powered energy in dozens of developed and developing countries, creating the basis for sustainable energy for all

It is also a fact that fossil fuels remain heavily subsidized – meaning we are investing in our own doom.

I have heard it said that the stone age did not end because we ran out of stones.

We don’t have to wait to run out of coal and oil to end the age of fossil fuels.

We need to invest in the future, not the past.

We need policy makers and central banks, stock exchanges, pension funds, rating agencies and all financial actors to align investments with the needs of climate action and sustainable development.

Mesdames et Messieurs

Comme je l’ai dit, les fonds ne manquent pas, c’est la confiance qui fait défaut.

Il nous faut y remédier.

Cela signifie qu’il faut avant tout veiller à ce que les pays riches honorent leur engagement et apportent 100 milliards de dollars par an jusqu’en 2020 à l’intention des pays en développement.

Nous en avons tous la responsabilité.

Cela signifie que le Fonds vert pour le climat doit devenir un instrument efficace et souple, notamment pour les pays les plus vulnérables comme les petits États insulaires et les pays les moins avancés.

Ces deux conditions sont indispensables pour que la confiance règne entre pays développés et pays en développement.

Les pays en développement ne sont pas responsables du problème auquel ils ont à faire face, et ce n’est donc que justice que les pays développés les aident à mener ce combat.

Mais les États n’y parviendront pas à eux seuls.

Les capitaux privés sont indispensables.

Il nous faut créer la confiance et réduire les risques, utiliser au mieux les ressources disponibles et trouver des modes de financement novateurs, comme les obligations vertes dont la viabilité et le succès sont déjà des réalités.

Les institutions de financement du développement, y compris le Groupe de la Banque mondiale, co-organisateur du Sommet d’aujourd’hui, ont un rôle essentiel à jouer à cet égard.
En limitant les risques, elles peuvent encourager les investissements dans des projets qui contribuent à la lutte contre les changements climatiques.

De leur côté, les gouvernements doivent contribuer à créer un environnement propice.

Les choses bougent déjà.

Il existe actuellement plus de 1 200 textes législatifs se rapportant au climat, dans plus de 60 pays.

La tarification du carbone concerne déjà des activités qui représentent 13 pour cent du PIB mondial.
Alors que nous cherchons à faire preuve d’une ambition plus grande encore dans le cadre de l’Accord de Paris, j’invite instamment tous les gouvernements et toutes les parties prenantes à aller encore plus loin.
Le train du climat n’attend pas. Embarquement immédiat !

Il n’y a pas de plan B.

Je vous remercie.

秘書長

備註在一個地球上的峰會
巴黎,2017年12月12日

[交付]

馬克龍總統,
閣下,
世界銀行行長吉姆·金,
女士們先生們,

我們還沒有贏得氣候變化的戰爭 – 這是我們這個時代的決定性挑戰。

“巴黎協定”為雄心勃勃的行動奠定了基礎。

但是我們知道,目前的承諾不會讓我們在那裡。

每一天,在每個地區,頭版都是天氣相關的災害主宰 – 風暴,洪水,乾旱,火災。

我最近對巴布達和多米尼加的訪問確實令人心碎,令人大開眼界。
氣候變化正在比現在快得多。

二氧化碳的大氣水平比80萬年來要高。

令人擔憂的是,今年三年來二氧化碳排放量首次出現增長。

過去五年是有史以來最熱的時期。

我們正在為我們地球上生命的存在而戰,但我們有一個重要的盟友 – 科學技術。

首先,因為發生的事情正如科學預測的那樣。
其次,技術進步已經暴露出應對氣候變化的謬誤是對經濟的威脅。

可再生能源的成本直線下降。

世界各地的城市,地區國家和地區正在採取氣候行動,設定自己雄心勃勃的目標。

成千上萬的私營企業,包括主要的石油和天然氣公司正在採取自己的行動。

綠色企業是好生意。

我們看到新的產業。新的市場。更健康的環境。更多的工作。

信息很簡單:那些未能投入綠色經濟的人將生活在一個灰色的未來。

這意味著政府,民間社會,私營部門和金融界的雄心壯志。

金融可能,應該會成為決定性的因素 – 戰勝輸贏的區別。

財務本質上是前瞻性的。

我們必須確保它不僅為了利潤,而且為了人類和地球的未來。

財務並不稀缺。

當今的全球金融體系充斥著資金。

幾十萬億美元的利率甚至是負利率。

但是,生產性和盈利性,低碳,抗氣候變化投資的機會是巨大的。

在幾十個發達國家和發展中國家,可再生能源比煤電能源便宜,為所有人提供可持續能源的基礎

化石燃料仍然得到大量補貼也是事實,這意味著我們正在投資自己的厄運。

我聽說它說石器時代並沒有結束,因為我們用完了石頭。

我們不必等待用完煤和石油才能結束化石燃料的時代。

我們需要投資於未來,而不是過去。

我們需要政策制定者和中央銀行,證券交易所,養老基金,評級機構和所有金融行為者,使投資符合氣候行動和可持續發展的需要。
Mìshū zhǎng

bèizhù zài yīgèdìqiú shàng de fēnghuì
bālí,2017 nián 12 yuè 12 rì

[jiāofù]

mǎkè lóng zǒngtǒng,
géxià,
shìjiè yínháng xíng zhǎng jímǔ·jīn,
nǚshìmen xiānshēngmen,

wǒmen hái méiyǒu yíngdé qìhòu biànhuà de zhànzhēng – zhè shì wǒmen zhège shídài de juédìngxìng tiǎozhàn.

“Bālí xiédìng” wèi xióngxīn bóbó de xíngdòng diàndìngle jīchǔ.

Dànshì wǒmen zhīdào, mùqián de chéngnuò bù huì ràng wǒmen zài nàlǐ.

Měi yītiān, zài měi gè dìqū, tóu bǎn dōu shì tiānqì xiāngguān de zāihài zhǔzǎi – fēngbào, hóngshuǐ, gānhàn, huǒzāi.

Wǒ zuìjìn duì bā bù dá hé duōmǐníjiā de fǎngwèn quèshí lìng rénxīn suì, lìng rén dàkāi yǎnjiè.
Qìhòu biànhuà zhèngzài bǐ xiànzài kuài dé duō.

Èryǎnghuàtàn de dàqì shuǐpíng bǐ 80 wàn niánlái yào gāo.

Lìng rén dānyōu de shì, jīnnián sān niánlái èryǎnghuàtàn páifàng liàng shǒucì chūxiàn zēngzhǎng.

Guòqù wǔ nián shì yǒushǐ yǐlái zuì rè de shíqí.

Wǒmen zhèngzài wèi wǒmen dìqiú shàng shēngmìng de cúnzài ér zhàn, dàn wǒmen yǒu yīgè zhòngyào de méngyǒu – kēxué jìshù.

Shǒuxiān, yīnwèi fāshēng de shìqíng zhèngrú kēxué yùcè dì nàyàng.
Qícì, jìshù jìnbù yǐjīng bàolù chū yìngduì qìhòu biànhuà de miùwù shì duì jīngjì de wēixié.

Kě zàishēng néngyuán de chéngběnzhíxiàn xiàjiàng.

Shìjiè gè dì de chéngshì, dìqū guójiā hé dìqū zhèngzài cǎiqǔ qìhòu xíngdòng, shèdìng zìjǐ xióngxīn bóbó de mùbiāo.

Chéng qiān shàng wàn de sīyíng qǐyè, bāokuò zhǔyào de shíyóu hé tiānránqì gōngsī zhèngzài cǎiqǔ zìjǐ de xíngdòng.

Lǜsè qǐyè shì hào shēngyì.

Wǒmen kàn dào xīn de chǎnyè. Xīn de shìchǎng. Gèng jiànkāng de huánjìng. Gèng duō de gōngzuò.

Xìnxī hěn jiǎndān: Nàxiē wèi néng tóurù lǜsè jīngjì de rén jiāng shēnghuó zài yīgè huīsè de wèilái.

Zhè yìwèizhe zhèngfǔ, mínjiān shèhuì, sīyíng bùmén hé jīnróng jiè de xióngxīn zhuàngzhì.

Jīnróng kěnéng, yīnggāi huì chéngwéi juédìngxìng de yīnsù – zhànshèng shūyíng de qūbié.

Cáiwù běn zhí shàng shì qiánzhān xìng de.

Wǒmen bìxū quèbǎo tā bùjǐn wèile lìrùn, érqiě wèile rénlèi hé dìqiú de wèilái.

Cáiwù bìng bù xīquē.

Dāngjīn de quánqiú jīnróng tǐxì chōngchìzhe zījīn.

Jǐ shí wàn yì měiyuán de lìlǜ shènzhì shì fùlìlǜ.

Dànshì, shēngchǎn xìng hé yínglì xìng, dī tàn, kàng qìhòu biànhuà tóuzī de jīhuì shì jùdà de.

Zài jǐ shí gè fādá guójiā hé fāzhǎn zhōng guójiā, kě zàishēng néngyuán bǐ méi diàn néngyuán piányí, wéi suǒyǒu rén tígōng kě chíxù néngyuán de jīchǔ

huàshí ránliào réngrán dédào dàliàng bǔtiē yěshì shìshí, zhè yìwèizhe wǒmen zhèngzài tóuzī zìjǐ de èyùn.

Wǒ tīng shuō tā shuō shíqì shídài bìng méiyǒu jiéshù, yīnwèi wǒmen yòng wánliǎo shítou.

Wǒmen bùbì děngdài yòng wán méi hé shíyóu cáinéng jiéshù huàshí ránliào de shídài.

Wǒmen xūyào tóuzī yú wèilái, ér bùshì guòqù.

Wǒmen xūyào zhèngcè zhìdìng zhě hé zhōngyāng yínháng, zhèngquàn jiāoyì suǒ, yǎnglǎo jījīn, píngjí jīgòu hé suǒyǒu jīnróng xíngwéi zhě, shǐ tóuzī fúhé qìhòu xíngdòng hàn kě chíxù fāzhǎn de xūyào.

EL SECRETARIO GENERAL

OBSERVACIONES EN UNA CUMBRE DEL PLANETA
París, 12 de diciembre de 2017

[Como entregado]

Presidente Macron,
Excelencias,
El presidente del Banco Mundial Jim Kim,
Damas y caballeros,

Todavía no estamos ganando la guerra contra el cambio climático, el desafío definitorio de nuestro tiempo.

El Acuerdo de París sienta las bases para una acción ambiciosa.

Pero sabemos que los compromisos actuales no nos llevarán allí.

Todos los días, en cada región, las páginas frontales están dominadas por desastres relacionados con el clima: tormentas, inundaciones, sequías e incendios.

Mi reciente visita a Barbuda y Dominica fue realmente desgarradora y reveladora.
El cambio climático se está moviendo mucho más rápido que nosotros.

Los niveles atmosféricos de dióxido de carbono son más altos de lo que han sido durante 800,000 años.

De manera alarmante, este año se produjo el primer aumento de las emisiones de CO2 en tres años.

Los últimos cinco años han sido el período más caluroso registrado.

Estamos en una guerra por la existencia misma de la vida en nuestro planeta tal como la conocemos, pero tenemos un aliado importante: la ciencia y la tecnología.

Primero, porque lo que está sucediendo es exactamente como lo predijo la ciencia.
En segundo lugar, el progreso tecnológico ya ha expuesto la falsedad de que responder al cambio climático es una amenaza para la economía.

El costo de la energía renovable está cayendo en picado.

En todo el mundo, las ciudades, las regiones, los estados y los territorios están adoptando medidas climáticas y estableciendo sus propios objetivos ambiciosos.

Miles de corporaciones privadas, incluidas las principales compañías de petróleo y gas, están tomando sus propias medidas.

El negocio verde es un buen negocio.

Estamos viendo nuevas industrias. Nuevos mercados. Ambientes más saludables. Mas trabajos.

El mensaje es simple: aquellos que no apostaron por una economía verde vivirán en un futuro gris.

Eso significa una ambición mucho mayor por parte de los gobiernos, la sociedad civil, el sector privado y el mundo de las finanzas.

Las finanzas podrían ser, deberían ser y serán el factor decisivo: la diferencia entre ganar y perder la guerra.

Las finanzas en su propia naturaleza son prospectivas.

Debemos asegurarnos de que funcione no solo con fines de lucro, sino también para el futuro de las personas y el planeta.

Las finanzas no son escasas

El sistema financiero global de hoy está inundado de fondos.

Decenas de billones de dólares están ganando tasas de interés bajas o incluso negativas.

Sin embargo, las oportunidades para una inversión productiva y rentable, baja en carbono y resiliente al clima son enormes.

Las energías renovables son ahora más baratas que la energía de carbón en decenas de países desarrollados y en desarrollo, creando la base para la energía sostenible para todos

También es un hecho que los combustibles fósiles siguen estando fuertemente subsidiados, lo que significa que estamos invirtiendo en nuestra propia perdición.

He oído decir que la edad de piedra no terminó porque nos quedamos sin piedras.

No tenemos que esperar para quedarnos sin carbón y petróleo para terminar con la era de los combustibles fósiles.

Necesitamos invertir en el futuro, no en el pasado.

Necesitamos que los responsables de las políticas y los bancos centrales, las bolsas de valores, los fondos de pensiones, las agencias de calificación crediticia y todos los agentes financieros alineen las inversiones con las necesidades de la acción climática y el desarrollo sostenible.

Maneno ya Katibu Mkuu katika Mkutano mmoja wa Sayari
Tazama Picha KubwaPhoto: Katibu Mkuu anazungumzia Mkutano mmoja wa Sayari huko Paris tarehe 12 Desemba 2017.
MKAZI-MZIKI

HALIMA KATIKA SUMMIT ONE YA PLANET
Paris, 12 Desemba 2017

[iliyotolewa]

Rais Macron,
Mheshimiwa,
Rais wa Benki ya Dunia Jim Kim,
Wanawake na wanaume,

Hatukushinda vita juu ya mabadiliko ya hali ya hewa – changamoto inayoelezea wakati wetu.

Mkataba wa Paris una msingi wa vitendo vikali.

Lakini tunajua kwamba ahadi za sasa hazitatupata huko.

Kila siku, katika kila mkoa, kurasa za mbele zinaongozwa na majanga yanayohusiana na hali ya hewa – dhoruba, mafuriko, ukame, moto.

Ziara yangu ya hivi karibuni kwa Barbuda na Dominica ilikuwa kweli kuvunja moyo na kufungua macho.
Mabadiliko ya hali ya hewa ni kusonga kwa kasi zaidi kuliko sisi.

Viwango vya hewa ya dioksidi kaboni ni kubwa kuliko ilivyokuwa kwa miaka 800,000.

Kwa hofu, mwaka huu uliona ongezeko la kwanza la uzalishaji wa CO2 katika miaka mitatu.

Miaka mitano iliyopita imekuwa kipindi cha joto zaidi kwenye rekodi.

Tuko katika vita kwa kuwepo sana kwa maisha katika sayari yetu kama tunavyoijua, lakini tuna mshirika muhimu – sayansi na teknolojia.

Kwanza, kwa sababu kinachotokea ni sawa na sayansi imetabiri.
Pili, maendeleo ya kiteknolojia tayari yamefafanua uongo unaoitikia mabadiliko ya hali ya hewa ni tishio kwa uchumi.

Gharama ya nishati mbadala ni kupumua.

Kote duniani, miji, mikoa na wilaya zinachukua hatua za hali ya hewa na kuweka malengo yao ya kibinadamu.

Maelfu ya mashirika binafsi, ikiwa ni pamoja na makampuni makubwa ya mafuta na gesi yanachukua hatua yao wenyewe.

Biashara ya kijani ni biashara nzuri.

Tunaona viwanda vipya. Masoko mapya. Mazingira ya afya. Kazi zaidi.

Ujumbe ni rahisi: wale ambao wanashindwa bet juu ya uchumi wa kijani wataishi katika siku zijazo za kijivu.

Hiyo ina maana kubwa zaidi ya serikali, mashirika ya kiraia, sekta binafsi – na ulimwengu wa fedha.

Fedha inaweza kuwa, inapaswa kuwa na itakuwa sababu muhimu – tofauti kati ya kushinda na kupoteza vita.

Fedha kwa asili yake ni kuangalia mbele.

Lazima tuhakikishe kwamba haifanyi kazi tu kwa faida bali kwa siku zijazo za watu na sayari.

Fedha haipungukani.

Mfumo wa kifedha wa sasa wa dunia umekuwa na fedha.

Tani ya trilioni za dola zinapata viwango vya riba vya chini au hata vibaya.

Lakini, fursa za uwekezaji na faida, chini ya kaboni, uwekezaji wa hali ya hewa ni kubwa.

Vyemavu sasa ni nafuu kuliko nishati ya makaa ya makaa ya mawe katika nchi nyingi zinazoendelea na zinazoendelea, kujenga msingi wa nishati endelevu kwa wote

Pia ni ukweli kwamba mafuta ya mafuta yanabakiwa ruzuku kubwa – maana tunayowekeza katika adhabu yetu wenyewe.

Nimesikia inasema kwamba umri wa jiwe haukufa kwa sababu sisi tulikuwa tumetoka kwa mawe.

Hatuna kusubiri kukimbia makaa ya mawe na mafuta ili kukomesha umri wa mafuta ya mafuta.

Tunahitaji kuwekeza katika siku zijazo, sio nyuma.

Tunahitaji watunga sera na benki kuu, kubadilishana hisa, fedha za pensheni, mashirika ya rating na watendaji wote wa kifedha ili kuwekeza uwekezaji na mahitaji ya hali ya hewa na maendeleo endelevu.

Mesames na Messieurs

Kama mimi alisema, hizi fedha hazipo, ni imani ambayo haifai.

Tunahitaji na kurekebisha.

Hii inamaanisha kuwa lazima kabla ya kila kitu cha kuwapa fedha utaheshimu ushiriki wao na kutoa dola 100,000,000 hadi mwaka 2020 kwa lengo la nchi zinazoendelea.

Sisi tuna wote wajibu.

Hii inamaanisha kwamba Fond vert pour le climat lazima kuwa unyenyekevu na chombo cha ufanisi, kwa mfano kwa ajili ya wale wanaosumbuliwa kama vile wadau wa Muungano na nchi za chini.

Hali hizi mbili ni muhimu ili kwamba utawala wa imani kati ya kulipa maendeleo na kulipa maendeleo.

Les pays en développement ne sont si wajibu wa matatizo ambayo wanapaswa kukabiliana nao, na hivyo ni haki ambayo nchi zinazoendelea zinawasaidia kufanya vita.

Lakini les Etats hakuna kwenda kwao pekee.

Les capitaux privés ni muhimu.

Tunapaswa kujenga tumaini na kupunguza hatari, kutumia au bora les ressources na kutafuta njia mpya za fedha, kama vile viwango vya kijukumu ambavyo vilivyo na viwango vyao ni vya kweli.

Les institutions de financement du développement, ikiwa ni pamoja na Groupe de la Banque mondiale, co-organizer du Sommet d’aujourd’hui, wanachama muhimu katika kucheza hii.
Katika mipaka hiyo, wanaweza kuhamasisha uwekezaji katika miradi inayochangia katika kukabiliana na mabadiliko ya hali ya hewa.

Kwa upande huo, serikali lazima itasaidia kujenga mazingira mazuri.

Les choses bougent tayari.

Kwa sasa kuna zaidi ya 1 200 maandishi ya sheria ambayo yanahusiana na hali ya hewa, na zaidi ya 60 nchi.

La tarification du carbone inahusu shughuli ambazo zinawakilisha asilimia 13 ya GDP duniani kote.
Basi qu